Jakub Turek
echo $_blog;

https://youtu.be/zuGsLm5_RvQ
  1. Instalacja
sudo apt install samba

2. Sprawdzenie usługi

sudo service smbd status

3. Tworzenie katalogów

sudo mkdir /srv/samba
sudo mkdir /srv/samba/dysk1

4 Tworzymy udział dostępny dla wszystkich.

sudo chown nobody:nogroup /srv/samba/dysk1

5. Konfiguracja pliku conf

sudo nano /etc/samba/smb.conf

6. Dodanie udziału

[dysk1]
		comment = Udzial dostepny dla wszystkich
		path = /srv/samba/dysk1
		browsable = yes
		guest ok = yes
		read only = no
		create mask = 0777

7. Resetowanie usługi samba

sudo service smbd restart